Visits

2014

  • Alexandre Reiffers at UFRJ (21-29/8)
  • Giovanni Neglia at UFRJ (21/8-1/9)
  • Eitan Altman at UFRJ (30/7-5/8)
  • Bruno Ribeiro at Inria Sophia Antipolis (6-15/7)